Obec Kaluža

Obecný úrad Kaluža

Kaluža 4
072 36 Kaluža

č.ú.: 4218836001/5600

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk

Referenti:

Mgr. Vladimíra FICOVÁ: +421 56 687 15 71
podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase

Ing. Monika HUJDIČOVÁ: +421 56 687 15 72
finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť, školstvo

Ing. Jana MACEJKOVÁ:  +421 56 687 15 74,  +421 56 642117
pokladňa, evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy

Copyright © 2010 - 2022 Obec Kaluža. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk